Zapisnik s Godišnje skupštine Društva hrvatskih književnih prevodilaca održane 29. rujna 2023.

ZAPISNIK

s Godišnje skupštine Društva hrvatskih književnih prevodilaca održane 29. rujna 2023. u Kazalištu Mala scena, Medveščak 2, s početkom u 18.00 sati.

Skupštinu je sazvao Upravni odbor DHKP-a prema čl. 16. Statuta.

Skupštini predsjedava Ana Badurina, predsjednica DHKP-a. Skupština je započela u 18.30 sati, nakon što je osiguran kvorum potreban za glasovanje.

Ad. 1)

Predsjednica Upravnog odbora Ana Badurina predložila je dvije članice za radno predsjedništvo: Željku Somun i Laru Hölbling Matković. Za zapisničarku je predložena Petra Pugar, a za ovjeroviteljicu zapisnika Erika Koporčić Sovilj.

Zaključak: svi su prijedlozi usvojeni.

Ad. 2)

Nakon uvodnog obraćanja, pozdravnih riječi predsjednice te utvrđivanja kvoruma i izbora radnog predsjedništva, održana je minuta šutnje u čast preminuloj članici Dubravki Sesar te je potom utvrđen dnevni red, kako slijedi:

 1. 1. Izbor radnog predsjedništva, zapisničara i ovjerovitelja, utvrđivanje kvoruma
 2. 2. Uvodna riječ predsjednice
 3. 3. Osvrt na tajnički izvještaj (predstavljanje glavnih djelatnosti DHKP-a u minulom razdoblju i djelatnosti planiranih za predstojeće razdoblje)
 4. 4. Osvrt na izvještaj o novčanom poslovanju i plan izdataka za iduću godinu
 5. 5. Osvrt na izvještaj Nadzornog odbora
 6. 6. Rasprava i glasanje
  • o izmjenama Statuta
  • o Pravilniku o izboru članova u tijela upravljanja
  • o Pravilniku za kandidate za članstvo
  • o Smjernicama za izradu recenzije prijevoda kandidata za prijem u članstvo
  • o Smjernicama za rad Povjerenstva za dodjelu nagrade "Josip Tabak"
 7. 7. Razno
 8. 8. Poslanica
 9. 9. Dodjela nagradâ DHKP-a
 10. Dnevni red je jednoglasno prihvaćen.
 11. Ad. 3)

  Tajnica Upravnog odbora Željka Somun pročitala je tajnički izvještaj (u prilogu) za razdoblje između dvije skupštine.

  U razdoblju od prošle Skupštine DHKP je primio sljedeće nove članove i članice, a to su: Magdalena Vračarić, Branka Oštrec, Marina Negotić, Tonka Baričević, Igor Crnković, Damjan Francetić, Tomislav Žilić, Enver Rečica, Mirta Jambrović, Vlatka Tor, Nevena Erak Camaj, Mima Simić, Metka Jelenc, Morana Panjkota.

  Zaključak: Tajnički izvještaj je usvojen. Nije bilo komentara.

  Ad. 4)

  Iduću točku dnevnog reda, Izvještaj o financijskom poslovanju Društva, u ime blagajnice Upravnog odbora Lee Kovács, pročitala je Lara Hölbling Matković, pročitavši prvo blagajnički izvještaj za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. Što se tiče financijskog plana i plana izdataka za 2024., Upravni odbor zatražio je Skupštinu ovlaštenje za donošenje Plana naknadno, budući da krajem rujna DHKP još ne raspolaže podacima o financiranju u 2024. Pri čitanju blagajničkog izvještaja Lara Hölbling Matković je napomenula da su sve stavke specificirane pa su zainteresirani mogli pogledati specifikaciju troškova.

  Zaključak: Prihvaća se Izvještaj o financijskom poslovanju za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.; za donošenje financijskog plana za 2024. godinu Skupština je ovlastila Upravni odbor.

  Ad. 5)

  Izvještaj o radu Nadzornog odbora podnijela je Romana Perečinec.

  Zaključak: Prihvaća se Izvještaj Nadzornog odbora.

  Ad. 6)

  S obzirom da su članovi prije same skupštine dobili na uvid materijale o kojima su se mogli očitovati, a predloženi amandmani članova su prihvaćeni i kao takvi dani na glasanje, povela se kratka rasprava, a onda se pristupilo glasovanju.

  Zaključeno je sljedeće:

  • Prijedlog Upravnog odbora za izmjenu Statuta je prihvaćen i glasi ovako (predložene dopune označene su masnim slovima):

  Članak 16.

  Redovnu skupštinu DHKP-a saziva predsjednik na temelju odluke Upravnog odbora.

  Obavijest o sazivu i prijedlog dnevnog reda dostavlja se pismenim putem običnom ili

  elektroničkom poštomčlanovima DHKP-a najmanje sedam dana prije njezina održavanja.

  Prijedlog dnevnog reda redovne skupštine mora sadržavati relevantne teme iz čl. 15, osim

  onih koje su vezane uz izbornu skupštinu.

  Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu održavanja sjednice, prijedlog dnevnog reda

  i radne materijale u vezi s dnevnim redom, kao i podatke o videokonferencijskoj

  platformi ili drugom odgovarajućem digitalnom rješenju prikladnom za održavanje

  sjednice, za članove koji nisu u mogućnosti fizički nazočiti sjednici.

  Članak 20.

  Skupština u pravilu odlučuje javnim glasanjem.

  Skupština može odlučiti da se o stanovitom predmetu glasa i tajno.

  Određena odluka Skupštine je pravovaljana ako je za prijedlog glasala, javno ili tajno,

  natpolovična većina nazočnih članova DHKP-a s pravom glasa.

  Postupak javnog i tajnog glasanja vodi se zasebno za fizički nazočne članove i one

  nazočne putem videokonferencije, a konačni rezultat čini zbroj svih glasova.

  Za Pravilnik o izboru članova u tijela upravljanja DHKP-a pristigla su dva amandmana, a izglasane su sljedeće verzije:

  → točka 3. Pravilnika: Po isteku prijava, konačnu verziju izborne liste sa svim prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uvjete prema Statutu i ovom pravilniku, u skladu sa Statutom DHKP-a sastavlja Upravni odbor, a prihvaća je Skupština javnim ili, ako tako odluči, tajnim glasanjem. (predložen i dopunjen amandman)

  → točka 4. Pravilnika: Članovi i članice društva mogu se kandidirati za upravna tijela DHKP-a neograničeno, a u Upravni odbor mogu biti izabrani u najviše četiri uzastopna mandata, u ukupnom trajanju od 8 godina. (prijedlog Upravnog odbora)

  • Za Pravilnik za prijem kandidata u članstvo DHKP izglasan je pristigli amandman, koji glasi ovako:

  → točka 2. Kandidatkinja/kandidat u trenutku predaje prijave za članstvo u svojoj prevodilačkoj bibliografiji mora imati minimalno dva djela od ukupno barem 500 karticaknjiževnog prijevoda ili dvije cjelovečernje drame ili dvije zbirke stihova ili deset slikovnica ili tri grafička romana i stripa. Kandidatkinja/kandidat se može prijaviti za članstvo najkasnije pet (5) godina od posljednjega objavljenog prijevoda.

  Za Smjernice za izradu recenzije prijevoda kandidata za prijem u članstvo DHKP-a nije bilo amandmana i usvojen je prijedlog Upravnog odbora.

  Za Smjernice za rad Povjerenstva za dodjelu nagrade "Josip Tabak" usvojen je prijedlog Upravnog odbora.

  Ad. 7)

  Pod točkom Razno nije bilo pitanja ni komentara.

  Ad. 8) i 9)

  Nakon točke Razno uslijedio je svečani dio skupštine tj. poruka Anje Majnarić povodom Međunarodnog dana prevodilaca te dodjela nagradâ DHKP-a. Predsjednica Ana Badurina uzela je riječ te istaknula kako je Povjerenstvo i ove godine imalo izrazito težak zadatak.

  Nagradu za životno djelo dobio je Dalibor Blažina za svoj dugogodišnji rad i prevođenje s poljskog jezika. Obrazloženje nagrade za životno djelo sastavio je Adrian Cvitanović, a u njegovo ime pročitala ga je Maja Zorica. Nagrada za beletristiku dodijeljena je Sanji Lovrenčić za prijevod s francuskog djela Bretonska pjesma Jean-Marie Gustava Le Clézioa, za koju je obrazloženje sastavio i pročitao Dalibor Joler. Nagradu za publicistiku dobio je Boris Dumančić, obrazloženje za nagradu za njegov prijevod Otvorenevene Latinske AmerikeEduarda Galeana sastavila je i pročitala Duška Gerić Koren, i naposljetku, nagradu za najbolji prijevod književnosti za djecu i mlade, za prijevod Čik: najbolje ljeto od svih Wolfganga Herrndorfa dobila je Anda Bukvić Pažin. Obrazloženje je sastavila i pročitala Helen Sinković te su tako zaključeni najsvečaniji trenuci Skupštine.

  Skupština je završila u 20:55.

  U Zagrebu, 25.10.2023.

  Zapisničarka: Ovjerovjeriteljica zapisnika:

  Petra Pugar
  Erika Koporčić Sovilj

 Podijeli na društvenim mrežama